Wie zijn we?

De Vereniging voor Agro-Experten VZW , opgericht te Lichtervelde op 13 maart 2001, verenigt deskundigen die actief zijn als experten in de diverse takken en bedrijfskolommen van de land –en tuinbouwsector.

Rechtbanken, advocaten, notarissen,  verzekeringsmaatschappijen, banken, ondernemingen, verenigingen of privé-personen, die een deskundig rapport willen omtrent een landbouwgerelateerd probleem  (in toelevering, productie, of verwerking) kunnen beroep doen op deze deskundigen .

Men kan bij deze deskundigen o.a. terecht voor schadegevallen/tekortkomingen /discussies  omtrent :

 • Pachtwet : de pachtwet en het berekenen van einde-pacht-vergoedingen (gewone (prijzij) en buitengewone)
 • Afpalen, opmeten van onroerende goederen van land- en tuinbouwbedrijven
 • Schatten van onroerende goederen
 • De waardebepaling van de activa/bedrijfsbekleding van land- en tuinbouwbedrijven
 • Berekening van vergoedingen bij overdracht of stopzetting van een bedrijf of bij bedrijfsverstoring en/of onteigening
 • Schadegevallen (o.a. omwille van ziekten, problemen ivm gewasbescherming, onkruid- of ziektebestrijding) bij landbouw-, tuinbouw- of sierteeltgewassen en algemene problemen ivm teelttechniek van gewassen
 • Wildschade
 • Problemen/schade ivm veevoeders en veevoeding en algemene veeteeltproblemen (voor ziekten zie rubriek diergeneeskunde)
 • Diergeneeskundige aspecten
 • Bedrijfseconomische evaluaties en rendabiliteitsstudies (oa. bij bouwaanvragen …)
 • Bedrijfsexploitatie en management
 • Quota/premies in aansluiting bij het gemeenschappelijk landbouwbeleid (MTR, zoogkoeien , VLM, genetische diversiteit, …) aangiften + overdracht + verhandelen
 • Ruimtelijke ordening , stedebouw
 • Landbouwfiscaliteit (forfait, volledige boekhouding, BTW-stelsels …)
 • Milieuproblematiek, vergunningenbeleid (oa. aanvragen milieuvergunningen), mestwetgeving/mestrechten/NERS (oa. aangiften en berekeningen)
 • Openbaar en privé groenvoorziening/ontwerp, aanleg, onderhoud

Zowel op vlak van opleiding, specialisatie als wat de professionele activiteiten/ervaringen betreft, is het ledenbestand erg gevarieerd. De persoonsgebonden deskundigheden worden vermeld bij de ledenlijst.

 

Wat zijn de actuele doelstellingen van de vereniging

De vereniging voor Agro-experten wenst voor de leden die optreden als expert of deskundige in de landbouw- of para-agrarische sector:

 • informatie- en voorlichtingsactiviteiten te organiseren die belangrijk zijn voor de opdrachten die aan de leden worden toevertrouwd.
 • informatie en ervaring uit te wisselen en de samenwerking en collegialiteit tussen de leden te bevorderen.
 • uniformiteit in schattings- en werkmethodes na te streven, gestoeld op technisch en wetenschappelijke verantwoorde basis en afspraken te coördineren i.v.m. toe te passen normen en gangbare richtwaarden.
 • de professionele belangen van de leden te behartigen.
 • een deontologische code te ontwerpen en toe te passen.

 

Realisaties

Bij de oprichting was het de bedoeling om een volledig vademecum van de agro-expert op te stellen met vier hoofdstukken:

 • waardebepaling activa land- en tuinbouwbedrijven
 • vergoedingen bij overdracht, stopzetting of bedrijfsverstoring
 • informatie en documentatie over fytofarmacie, lonen, agro-industrie, overheidsmaatregelen en -subsidies, milieuwetgeving
 • bijlagen: prijslijsten ruwbouw, inrichting, machines en materieel, leidingen en drainage, waterputten, volumegewichten en waarde ruwvoeder, rendabiliteit bedrijfstakken

Tot op heden was het mogelijk om i.v.m. dit objectief een aantal punten te realiseren:

nota over de waardebepaling van de activa van land- en tuinbouwexploitaties.

 • overleg en afspraken met de administratie van het Kadaster over het schatten van landbouwbedrijfsgebouwen; toe te passen principes, normen en coëfficiënten bij de waardering van landbouweigendommen:
 • nota met gemiddelde eenheidsprijzen van bedrijfsgebouwen en toe te passen afschrijvingspercentages voor ruwbouw en inrichting.
 • nota over het bepalen van de gewone uittredingsvergoeding.

 

Wie is onze doelgroep?

Onze doelgroep bestaat uit alle geledingen van de agrarische en para-agrarische sector, waar om welke reden er ook nood is aan een deskundig onderbouwd advies. De vraag tot adviesgeving kan komen van rechtbanken, advocaten, notarissen, verzekerings-maatschappijen, banken, ondernemingen, verenigingen of privé-personen.

Met het oog op het behartigen van de professionele belangen van de leden is er de website www.agroexperten.be en werden aan de Rechtbanken van Oost- en West-Vlaanderen lijsten opgestuurd met de adressen en de specifieke kennis en ervaring van de leden die als gerechtsdeskundige wensen op te treden.

 

Normen en waarden:

De VZW voorziet in de behoefte naar kennis (expertise), bescherming (belangenverdediging) en creëert een gemeenschapsgevoel onder de leden. Via de VZW vergemakkelijken we de onderlinge communicatie. En we streven naar:

 • Integriteit
 • Professionaliteit
 • Vertrouwen
 • Maatschappelijke verantwoordelijkheid
 • Eerlijkheid