Publicatie : Indicatieve jaarrichtprijzen 2011-2020

De Vereniging voor Agro-experten vzw verenigt deskundigen , die actief zijn als experten in de diverse takken en bedrijfskolommen van de land- en tuinbouwsector. Zij worden om deskundig onderbouwde adviezen gevraagd. De vraag tot adviesgeving kan komen van rechtbanken, advocaten, notarissen, verzekeringsmaatschappijen, banken, ondernemingen, verenigingen of privépersonen. (meer info : www.agroexperten.be)

De vereniging heeft tot doel de informatie en kennis ten gunste van en de beroepsactiviteiten door de deskundigen in de agro-sector te coördineren en te bevorderen. Zij beoogt tevens de belangenbehartiging van haar leden, in de ruime betekenis.

Ter realisatie van deze doelstellingen worden voor de leden jaarlijks een reeks informatie-/discussievergaderingen georganiseerd. Daarnaast zijn er ook bedrijfsbezoeken en in overleg met de leden worden een reeks basisdocumenten opgesteld als gebruiksrichtlijn voor de leden. Eén van deze basisdocumenten betreft het overzicht van de indicatieve jaarrichtprijzen. Deze richtprijzen worden jaarlijks vastgelegd voor nutriënten, MTR- of betalingsrechten, diverse quota, streek- en gewasgebonden seizoenpachten, aankoop van ruwvoeders, mesttransport en -verwerking , vervroegde pachtbeëindiging en prijzij.

Waar deze cijfers tot hiertoe jaarlijks enkel ter beschikking stonden van de leden van de vzw Agroexperten, worden deze nu in deze publicatie voor het eerst gebundeld voor de jaren 2011-2020 en publiek beschikbaar gesteld.

Aan een deskundige wordt geregeld gevraagd om een kostprijs- of schade-berekening uit te voeren voor een voorval dat zich jaren geleden heeft afgespeeld. Dan rijst de vraag wat was in jaar X de prijs voor product of productierecht Y. Om op deze vraag een correct antwoord te kunnen geven organiseert de vzw Agro-experten jaarlijks een discussievergadering met haar leden en dit vanaf 2011. Bedoeling is via een consensus en gedragen door alle leden een prijs of een prijsvork te bepalen die in het afgelopen jaar de reële situatie te velde weergeeft. In de mate regionale verschillen relevant zijn, worden die ook in de tabellen opgenomen. Een gedeelte van de gepubliceerde cijfers zijn ook erg gelinkt aan het Europees landbouwbeleid Uit de tabellen kan afgeleid worden dat op basis van de politieke besluitvorming bepaalde concepten of begrippen of benaderingen geregeld worden gewijzigd, denk oa. aan de afschaffing van de quota, of een wijzigende mestwetgeving of vergunningenbeleid. In 2011 werd een eerste stap gezet, maar geleidelijk aan werd de inhoud van de discussie uitgebreid in functie van de evoluties en behoeften, zoals uit de tabellen blijkt.

De publicatie ‘Indicatieve jaarrichtprijzen 2011-2020’ omvat 16 bladzijden en kan bekomen worden bij de vzw Agro-experten. Na betaling van 20 € op rekening nr BE54 1030 3236 2197 met vermelding van het exacte adres en ‘Jaarrichtprijzen’ wordt de publicatie opgestuurd.

Ik heb het privacybeleid gelezen (link onderaan deze pagina) en ga hiermee akkoord