Uitleg landbouw expertises

Dit is een beschrijving van alle land- en tuinbouw expertises waar onze experten in thuis zijn.

 

Afpalen/opmeten
Afpalen, opmeten van onroerende goederen van land- en tuinbouwbedrijven
Bedrijfsmanagement
Bedrijfsexploitatie en management
Diergeneeskunde
Diergeneeskundige aspecten
Fiscaliteit
Landbouwfiscaliteit (forfait, volledige boekhouding, BTW-stelsels …)
Gewasschade/teelttechniek
Schadegevallen (o.a. omwille van ziekten, problemen ivm gewasbescherming, onkruid- of ziektebestrijding) bij landbouw-, tuinbouw- of sierteeltgewassen en algemene problemen ivm teelttechniek van gewassen
Groenvoorziening
Openbaar en privé groenvoorziening/ontwerp, aanleg, onderhoud
Milieu en mest
Milieuproblematiek, vergunningenbeleid (oa. aanvragen milieuvergunningen), mestwetgeving/mestrechten/NERS (oa. aangiften en berekeningen)
Pachtwet
Pachtwet : de pachtwet en het berekenen van einde-pacht-vergoedingen (gewone (prijzij) en buitengewone)
Quota/premies GLB
Quota/premies in aansluiting bij het gemeenschappelijk landbouwbeleid (MTR, zoogkoeien , VLM, genetische diversiteit, …) aangiften + overdracht + verhandelen
Rendabiliteit
Bedrijfseconomische evaluaties en rendabiliteitsstudies (oa. bij bouwaanvragen …)
RO/stedebouw
Ruimtelijke ordening , stedebouw
Schatten activa/roerend
De waardebepaling van de activa/bedrijfsbekleding van land- en tuinbouwbedrijven
Schatten onroerend
Schatten van onroerende goederen
Uittredingsvergoeding/onteigening
Berekening van vergoedingen bij overdracht of stopzetting van een bedrijf of bij bedrijfsverstoring en/of onteigening
Veevoeding/veeteelt
Problemen/schade ivm veevoeders en veevoeding en algemene veeteeltproblemen (voor ziekten zie rubriek diergeneeskunde)
Wildschade
Wildschade

 

Ben je op zoek naar een landbouw of tuinbouw expert?

Ik zoek een agro expert